REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne.
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
    1) Sklepie -  należy przez to rozumieć zbiór stron internetowych i serwis internetowy umożliwiających Klientom zawieranie umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.facebook.com/Wózki-i-artykuły-dla-dzieci-Zby-wal-II oraz www.zby-wal.com
    2) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę  organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującej Zamówienia w ramach Sklepu;
    4) Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz liczbę Towaru;
    5) Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
    6) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Waldemara Juszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Zby-Wal II” Eksport-Import Juszczyk Waldemar pod adresem Gruszewnia, ul. Kmicica 76, 42-125 Kamyk, NIP: 5741364459, REGON: 241784986, będącego właścicielem Sklepu;
    7) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
2. Regulamin określa zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Kupującym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
1. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach.
2. Kupujący ma możliwość zawarcia Umowy sprzedaży:
    a) bez konieczności dokonania rejestracji;
    b) po dokonaniu rejestracji w Sklepie.
3. Zawarcie Umowy sprzedaży bez dokonania uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:
    a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych;
    b) akceptacji Regulaminu.
4. Zawarcie Umowy sprzedaży po dokonaniu uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:
    a) rejestracji w sklepie,
    b) akceptacji Regulaminu.
5. Zamówienia przyjmowane są również drogą telefoniczną.

III. Zawarcie Umowy sprzedaży
1. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na stronie jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Kupującym zapoznanie się z jego ofertą.
3. Złożenie przez Klienta zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze i biegnie od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia.

IV. Ceny i metody płatności
1. Ceny towarów w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Kupujący dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem Kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:
-  dane do wysyłki,
-  wybór płatności (pobranie lub przelew),
-  wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego

V. Dostawa
1. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
2. Sposoby oraz koszty dostawy podane są na stronie www.zby-wal.com

VI. Reklamacja, gwarancja
1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Reklamacje można składać przez okres dwóch lat.
3. Sprzedawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail:
5. W przypadku objęcia towaru gwarancją, której zakres potwierdza wydany Kupującemu dokument gwarancyjny, Kupujący może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, niezależnie od innych przysługujących Klientowi uprawnień gwarancyjnych.

VII. Odstąpienie od Umowy
1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. [można dodać formę elektroniczną]. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Klienta na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe w przypadku Umów od których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

VIII. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz nie podlegają udostępnianiu innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych.
2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe na podstawie Umowy zawartej między Sprzedawcą a Kupującym rozpoznawane będą przez właściwe sądy powszechne.
4. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.